Balení přípravku Vajco na nakládání vajec je praktické, bezpečné a snadno jej uskladníte kdekoliv v domácnosti. Přípravek Vajco je tou nejlepší volbou.

Přípravek VajcoOsvědčený přípravek našich babiček k nakládání vajec

Vejce by se dala považovat za superpotravinu.
Obsahují nejvyváženější poměr nutričně významných látek, skoro všechny důležité vitamíny a jsou dobře stravitelná. Mimo jiné také obsahují velký podíl proteinů, což z nich dělá vhodnou potravinu pro všechny, kteří chtějí shodit nadbytečná kila nebo nabrat svaly.

Chci se dozvědět víc
Vejce řadíme mezi superpotraviny, primárně díky jejich vysokému obsahu nutričně významných látek, vitamínů a velkému podílu proteinů. Díky tomu jsou vhodné pro všechny, kdo chtějí shodit přebytečný kila nebo nabrat svaly.s
Nakládání vajec bez starostí? Samozřejmě! S přípravkem Vajco je nakládání vajec jednoduché a spolehlivé za každých okolností.

Vejce a obsah kvalitních proteinů

Pokud hubnete, určitě byste měli vajíčka zařadit do svého jídelníčku.

Vejce obsahuje bílkoviny, které jsou biologicky hodnotnější než proteiny masa nebo mléka. Bílek, který je hlavním zdrojem těchto bílkovin, je zároveň nejvější složkou sušiny vejce a obsahuje 10 - 12 % celkových proteinů. Žloudek má poté přibližně 16% podíl bílkovin.

Vaječné proteiny jsou především cenné pro své vysoké zastoupení esenciálních aminokyselin, které jsou pro člověka nezbytné, jelikož je nedokáže v organismu sám vyrobit. Zároveň jsou dobře stravitelné - z 98 - 100 %.

Plné vitamínů a minerálů

Ve vejci naleznete všechny důležité vitamíny - s výjimkou vitamínu C. Zatímco ve žloutku převažují vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K), bílek obsahuje vitamíny skupiny B.

Z minerálních látek naleznete ve vejci primárně železo, fosfor, draslík a zinek. Ze stopových prvků zaujímá významný podíl například selen.

Vaječný bílek neobsahuje tuky

Často se mluví o tucích ve vaječném žloutku. Ty představují asi 2/3 sužiny vaječného žloutku, kde asi třetitu vaječných tuků tvoří z nutričního hlediska nejvýznamnější fosfolipidy. Ty se vyznačují pozitivním vlivem na stavu a funkci buněk v těle člověka.

Bílek se však vyznačuje tím, že tuky neobsahuje a má také velice nízkou kalorickou hodnotu.

Cenné mastné kyseliny ve vejcích

Důležitou složkou tuků jsou mastné kyseliny, kterých běžné vejce obsahuje asi 6g. Pokud bychom se zaměřili na pozitivní účinky mastných kyselin ve vejcích, jejich častá konzumace á především antitrombické, antiaterosklerotické a antizánětlivé vlastnosti.

Působí jako prevence vzniku kardiovaskulárních chorob (aterosklerosy, trombosy), rheumatické artritidy, a mají další pozitivní účinky.

Zejména u dětí do 3 let jsou nezbytné pro vývoj mozku a očí. U dospělích a starších osob pak přispívají k vyrovnání hladiny hormonů, která se mění s přibývajícím věkem.

Nutriční hodnota vejce

Vejce se řadí mezi nejhodnotnější potraviny, především díky své vysoké nutriční hodnotě. Průměrné vejce má totiž energetickou hodnotu 332 - 387 kJ, kde hlavním zdrojem této energie je žloudek.

Podle Food Standard Agendy není pro většinu lidí nutné omezovat spotřebu vajec (s výjimkou osob trpících hypercholesterolaemií).

"Pro zdravé jedince nepředstavuje konzumace 1 - 2 vajec denně žádné riziko, pokud není v jejich stravě nadměrný příjem jiných zdrojů cholesterolu a nasycených mastných kyselin. Ve výživě dětí ve věku 6 - 12 měsíců je doporučována konzumace 4 žloutků týdně, jelikož žloutek je cenným zdrojem dobře biologicky využitelného železa. Mylým dětem se ale nemá dávat bílek, kvůli riziku vzniku alergie," dodává Kamila Míková.

Nebojte se cholesterolu

V otázce vajec bývá často zmiňován cholesterol. Obavy z něj mnohdy patří mezi příčiny poklesu spotřeby vajec ve většině vyspělých zemí včetně České republiky. Cholesterol je však nezbytný pro normální funkci lidského organismu, kde je hladina cholesterolu silně závislá na individuálním metabolismu každého z nás. Stravou ji tak lze ovlivnit poměrně málo - maximálně 30 %.

Vysoká hladina cholesterolu v krevním séru patří mezí rizikové faktury při onemocněních kardiovaskulárního systému. Na její tvorbě se podílí především zvýšený přívod celkové energie ve stravě, zejména příjem tuků s vyšším obsahem nasycených mastných kyselin.

Ke zvýšení hladiny cholesterolu však může dojít i při konzumaci vysoce energetické stravy, která neobsahuje cholesterol. Řada studií již prokázala, že dlouhodobá konzumace (6 měsíců) 2 vajec denně vedle naopak k mírnému snížení hladiny cholesterolu v krvi.

"Dnešní vejce také obsahují méně cholesterolu. Toho bylo docíleno díky šlechtění slepic a úpravě krmných směsí," upozorňuje Kamila Míková.

Obávaná salmonela

Salmonely jsou mikroorganismy, které způsobují nebezpečná onemocnění. Vejce bývají často uváděna jako zdroj těchto onemocnění. Kontaminace salmonelami pochází buď od nemocné nosnice nebo chovu.

Nejčastěji bývají kontaminovány vaječné skořápky, zejména pokud jsou znečištěny trusek nebo podestýlkou. Salmonely se ničí pouze dostatečným záhřevem.

Skořápková vejce bývají občas poškozená nebo znečištěná a mikroorganismy se tak mohou přenést ze skořápky do vejce, ale také do okolí - na ruce, kuchyňské plochy, nádobí nebo další potraviny.

Pokud se bojíte nebezpečných mikrobů, sáhněte po vejcích v krabičce. Z těch je odstraněna skořápka, na které se salmonela může vyskytovat a navíc prochází pasterací, která organismy zahubí.

Bezpečností list ke stažení

Ať už jste prodejce nebo jen zákazník, který se mít jistotu, že je náš produkt naprosto v pořádku a schválen všemi potřebnými úřady, níže si můžete zdarma stáhnout náš bezpečnostní list ke konzervačnímu přípravku Vajco.

Stáhnout bezpečnostní list

Jak správně Vajco používat?

Obsah sáčku rozmíchejte přibližně v 6 - 10 litrech studené vody a roztokem zalijte vejce vyskládané do skleněné nebo kameninové nádoby tak, aby byla minimálně 5 cm pod hladinou. Nádobu zakryjte celofánem a uskladněte na termén a chladném místě. Teplota nesmí klesnout pod 1° C

Toto množství by mělo vystačit přibližně na 100 vajec. Vejce spotřebujte do 12 měsíců. V roztoku většinou vzniká usazenina. Použitý roztok lze v naředěném množství vylít do přírody, aniž by došlo k jejímu poškození (snižuje kyselost půdy).

Složení: hydroxit vápenatý (E526)

Bezpečnostní upozornění

Přípravek může být koroviní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páru / aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí pro zdraví

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezde, nepijte ani nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.